donderdag 11 februari 2010

Zaturdag 11.

Ik verzocht bij missieve aan den Opp Rappr Burgemeester om aan het kl kind van Dr Feilken Duizend Katies Suiker te mogen geven.

Den Opp Rappr hedenmorgen vroegtijdig ontboden, kwam en hield zich onkundig te wezen van het breken der Glaze Stolp. Ik zegde hem dat alsdan de Opp Rappr zijne pligt verzuimd had, daar ik hem gister had opgedragen dat ongeluk aan den Gouvr bekend te maken – en dat ik hem Opp Rappr verantwoordelijk stelde indien het den Gouvr niet bekend wierd gemaakt. Ik beklaagde mij tevens, dat de Kassen voor de twee overgeblevene Stolpen nog niet bezorgd waren. Hij beloofde mij die en ze wierden mij ook ’S namiddags gebracht, Doch de ene was te klein en moet hermaakt worden.

Namidd. Kwam de Opp Rappr mij zeggen, dat hij de Gouvr van het breken der Stolp had kennis gegeven

Geen opmerkingen: