dinsdag 9 februari 2010

Woensdag 8.

Kwam de Hofr Opper Banjoost ta op Dezima – Wierden de Goederen in de voor dat een einde gehuurde bark geladen -- waarna de voorz Opp Banjoost, een andere Opp Banjoost en een Reparatiemr bij mij aan huis kwamen en op Jap: Kost en Zakki onthaald wierden. – Waarbij de Dr en Scriba, benevens den Hofr Tolken en Onder Banjoosten mede tegenwoordig waren.

De spelende Astrale Lampen voor Z: K: M: en Z: H: de Kroonprins wierden nogmaals en bezigtigd en Door de Kollegie Dienaar ingepakt en wierd met den Hr Opp Tolk overeen gekomen om de drie Glasen Stolpen tot de Lampen behoorende mede te nemen en aan te bieden als xxx bestemd om de Lampen voor Stof te beveiligen alleen gedurendende zij in het pakhuis geborgen woorden. Den Hfr Opp Tolk wordt opgedragen en hij neemt op zich, om daartoe den vereischten houte kasten te laten aanmaken.

Ik moet hierbij aanmerken, dat den Keiz: Horlogiemaker die reeds voor eenige dagen op Dezima zou gekomen zijn, om de Lampen nog eens na te zien en in te pakken juist heden door gen. Opp Tolk mij aangezegd wierd, zwaar ziek te wezen.--waarom deze zegde dat

men de Lampen naar den Horlogiemr zou Sturen om die zooals gezegd is, te bezorgen, en ik verwachte dat dat zou geschied wezen. Doch toen den Opp Banjoost hier kwam

die het wierd daar niet verder van gesproken en de Lampen ingepakt het welk mij Speculatief voorkomt, te meer daar mij de Opp Tolk een en andermaal over de wijze van

inpakking raadpleegde waaromtrent ik mijne beste meening zegde, zonder echter toe te laten, dat de inpakking door een mijne Jap: Dienaren geschiedde zoo als die Tolk waarschijnlijk eerst voorstelde, en waarschijnlijk gaarne zou gezien hebben, ten einde zich van de verantwoordelijkheid van beschadiging te ontslaan en die op mij over te brengen – aflevering van StortSuiker en Sapph:

Heden den tweeden en

Donderdag 9.

Den derden dag van het Japans Nieuwjaar De vlag geheschen aflevering van Stort Suiker en Sapp

Geen opmerkingen: